Rdest dlouholistý

Statut ochrany

Druh je v Červeném seznamu IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů) zařazen v kategorii LC (téměř ohrožený), jako široce rozšířený druh se stabilními populacemi, který nečelí žádným hrozbám. Zároveň je zde ovšem uvedeno, že lokální úbytky druhu zasluhují pozornost a že by bylo vhodné aktualizovat informace ohledně ohrožení druhu v rámci celého areálu. V kategorie téměř ohrožený je druh uveden též v Červeném seznamu Evropské unie. Druh není uveden ve Směrnici č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a není předmětem žádných mezinárodních úmluv.

Druh je v souladu s ustanovením § 48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zařazen mezi zvláště chráněné druhy rostlin v kategorii kriticky ohrožené (příloha č. II vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.). V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je uveden v kategorii kriticky ohrožený (C1). V rámci této kategorie byl zařazen do podkategorie C1t, což znamená, že se u druhu předpokládá úbytek alespoň 90 % historických lokalit. Je uveden též v Červené knize ČR. Druh je zařazen v červených seznamech některých evropských zemí: Belgie – pravděpodobně vyhynulý, Bulharsko – vzácný, Francie – zranitelný, Německo – silně ohrožený, Nizozemí – ohrožený, Rakousko – ohrožený, Slovinsko – ohrožený, Španělsko – zranitelný, Švýcarsko – ohrožený, Velká Británie – téměř ohrožený.

Design vision - tvorba webových stránek